Terms of Service

Overeenkomst van dienstverlening Max Delivery.

  1. Toepasselijkheid Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle voorstellen en overeenkomsten met betrekking tot de in Artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden gedefinieerde opslag- en logistieke diensten (hierna "de Diensten") die door Max Delivery aan de Opdrachtgever worden verstrekt. Door de Overeenkomst aan te gaan, ziet de Opdrachtgever af van al zijn algemene en/of specifieke voorwaarden, ongeacht wanneer en in welke vorm ze zijn meegedeeld,zelfs wanneer ze vermelden dat ze (exclusief) van toepassing zijn.

De ondergetekende: "Max Delivery" betekent Max Delivery, besloten vennootschap van publiek recht met zetel in België, 2020 Antwerpen, ondernemingsnummer 0765.513.508, en/of met Max Delivery verbonden vennootschappen in de zin van Artikel 11 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen; Overwegende dat: Max Delivery vervoer van goederen over de weg en aanvullende dienstverlening kan uitvoeren voor Opdrachtgever welke dienstverlening kan worden aangevraagd via https://www.maxdelivery.eu/ ; Opdrachtgever voornemens is gebruik te maken van de dienstverlening van Max Delivery. Partijen hun rechten en verplichtingen met betrekking tot bovengenoemde samenwerking in deze overeenkomst schriftelijk wensen vast te leggen, welke Overeenkomst Opdrachtgever digitaal heeft aanvaard door na het inloggen op de portal van Max Delivery deze Overeenkomst te accepteren (hierna: ‘Overeenkomst’). Komen overeen als volgt: Artikel 1. Definities, uitleg en toepasselijkheid In deze Overeenkomst zullen de navolgende termen en uitdrukkingen de navolgende betekenis hebben indien zij met een hoofdletter zijn aangeduid. Indien hieronder aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudsvorm begrepen en vice versa: Derde(n): al diegenen, niet zijnde ondergeschikten, waarmee de Max Delivery zich ten behoeve van de Opdrachtgever heeft verbonden, ongeacht of Max Delivery zich op eigen naam of op naam van Opdrachtgever heeft verbonden; Diensten: alle handelingen en werkzaamheden, in welke vorm en hoegenaamd ook die Max Delivery voor of ten behoeve van Opdrachtgever verricht; Max Delivery: de natuurlijke of rechtspersoon die Diensten voor Opdrachtgever verricht en die gebruik maakt van deze Voorwaarden;
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die opdracht tot het verrichten van Diensten aan de Max Delivery geeft en daartoe met deze de Overeenkomst sluit, ongeacht de overeengekomen wijze van betaling; Overeenkomst: de door de Max Delivery en Opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot de door de Max Delivery uit te voeren Diensten, waar deze Voorwaarden deel van uitmaken; Overmacht: alle omstandigheden die Max Delivery redelijkerwijs niet heeft kunnen vermijden en waarvan Max Delivery de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen; Voorwaarden: deze Belgische voorwaarden. Za(a)k(en): de ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst aan Max Delivery, diens hulppersoon of Derden door of namens Opdrachtgever ter beschikking te stellen of gestelde zaken. Artikel: een artikel in deze Overeenkomst. Brievenbuspakket: een Zending met een maximale omvang van 38 x 26,5 x 3,2 cm en een maximaal gewicht van 2 kg dat in de brievenbus van de Geadresseerde mag worden bezorgd zonder handtekening voor ontvangst. Overeenkomst is de Raamovereenkomst “Max Delivery” en haar Bijlagen (die erin opgenomen zijn) en de Operationele Documentatie;
Cut-off tijd: het uiterste tijdstip waarop een Nationale Zending door Opdrachtgever aan Max Delivery moet zijn overhandigd voor een poging tot bezorging binnen België de volgende Werkdag. Pick-up point: locatie waar Zendingen door Opdrachtgever aan Max Delivery worden overhandigd ter uitvoering van de dienstverlening door Max Delivery. Geadresseerde: degene aan wie Max Delivery in opdracht van de Opdrachtgever de Zending moet leveren. Gevaarlijke stoffen: alle stoffen die als gevaarlijke stof worden aangeduid conform de Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG), de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS), het Besluit vervoer gevaarlijke stoffen (BVGS), de Europese overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR) en andere dwingendrechtelijke (al dan niet internationale) van toepassing zijnde regelgeving op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Internationale Zending: een Zending waarvan het afleveradres van Geadresseerde buiten de landsgrenzen van België Nationale Zending: een Zending die enkel binnen België wordt vervoerd en waarvan het afleveradres van de Geadresseerde in België is gelegen Ontvanger: de persoon die de Zending in ontvangst neemt, al dan niet zijnde de Geadresseerde. Partijen: Opdrachtgever en Max Delivery gezamenlijk. Schriftelijk: schriftelijk dan wel via elektronische weg. Verboden goederen: goederen waarvoor op grond van toepasselijke dwingendrechtelijke regelgeving een verbod geldt op vervoer, goederen die Max Delivery vanwege het ontbreken van een eventuele licentie niet mag vervoeren en goederen waarvan algemeen bekend is dat deze gevaarlijk of illegaal zijn in het land/de landen waar vandaan, doorheen en waarnaar toe de goederen worden vervoerd. Zending: de zaken die in één pakket door de Opdrachtgever aan Max Delivery zijn overhandigd voor bezorging bij de Geadresseerde. Brievenbuspakketjes, Nationale Zending(en) en internationale Zending(en) zijn eveneens Zendingen.

Geen van de bepalingen van deze Overeenkomst kan worden uitgelegd ten nadele van Max Delivery vanwege het feit dat deze verantwoordelijk was voor het (doen) opstellen van de desbetreffende bepaling. Deze Overeenkomst is van toepassing op alle diensten en/of werkzaamheden die Max Delivery voor Opdrachtgever uitvoert die worden aangevraagd via de portal van Max Delivery. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst, ook niet als Opdrachtgever eerder naar deze algemene voorwaarden heeft verwezen. Indien gegevens langs elektronische weg worden verstrekt, zullen Opdrachtgever en Max Delivery, in geval van onderlinge geschillen, de toelaatbaarheid van elektronische berichten als bewijsmiddel niet betwisten. Elektronische berichten hebben dezelfde bewijskracht als geschriften. Opdrachtgever heeft geen bezwaar tegen het door Max Delivery, of de door Max Delivery ingeschakelde Derde-Partijen elektronische scanapparaat dat wordt gebruikt om bewijs van aflevering te verkrijgen en accepteert dit bewijs. Artikel 2 Looptijd, opzegging en wijziging Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Opdrachtgever dient te allen tijde te beschikken over een inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Max Delivery levert alleen diensten aan zakelijke partijen en niet aan particulieren. Max Delivery heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke mededeling te beëindigen indien Opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst niet (tijdig) nakomt, alsmede indien Opdrachtgever: De vrije beschikking over zijn vermogen is verloren, zijn rechtspersoonlijkheid is verloren, is ontbonden, feitelijk is geliquideerd, in staat van faillissement is verklaard of aan Opdrachtgever opschorting van betaling is verleend. Max Delivery heeft het recht deze Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen treden eerst in werking 30 kalenderdagen nadat Max Delivery Opdrachtgever over deze wijzigingen heeft geïnformeerd. Aan Opdrachtgever zal worden verzocht om vóór het verloop van de termijn van 30 kalenderdagen met de wijziging in te stemmen. Indien Opdrachtgever niet instemt met wijziging van deze Overeenkomst zoals door Max Delivery bepaald, kan Opdrachtgever na ommekomst van de termijn van 30 kalenderdagen na de mededeling van Max Delivery geen gebruik meer maken van de dienstverlening van Max Delivery. Max Delivery heeft te allen tijde het recht om het uitvoeren van de vervoersdiensten met betrekking tot een Zending te weigeren zonder opgave van reden. Max Delivery heeft te allen tijde het recht om een Opdrachtgever de toegang tot de portal van Max Delivery te ontzeggen en deze Overeenkomst zonder opgave van reden te beëindigen. Partijen leggen in deze Overeenkomst hun onderlinge rechtsverhouding vast. Deze Overeenkomst bevat diverse Vereisten waarvan Partijen hebben beoogd om deze ook na het eindigen van deze Overeenkomst te laten doorwerken voor zover dit voor het waarborgen van de nakoming van alle in deze Overeenkomst gemaakte afspraken noodzakelijk is. Deze betreffende vereisten blijven aldus onverkort tussen Partijen van kracht, ook na de beëindiging van deze Overeenkomst.

Artikel 3 Aanbod en aanvaarding Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven, (reclame)uitingen en verklaringen van Max Delivery over de dienstverlening van Max Delivery zijn geheel vrijblijvend, te allen tijde te herroepen en niet bindend, tenzij deze schriftelijk door een daartoe bevoegd persoon conform de opgave bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel door Max Delivery zijn bevestigd. Een overeenkomst tussen Partijen komt enkel tot stand op elektronische wijze door (elektronische) ondertekening door Opdrachtgever via de portal van MaxDelivery. Indien Opdrachtgever deze Overeenkomst na het aanmaken van en inloggen op het account van Opdrachtgever bij Max Delivery digitaal accepteert, geldt dit als een elektronische handtekening in de zin van Verordening (EU) nr. 910/2014. Daarmee geldt deze Overeenkomst als dwingend bewijs en onderhandse akte. Deze Overeenkomst kan bij ondertekening door Opdrachtgever direct elektronisch worden opgeslagen. Daarnaast is deze Overeenkomst door Opdrachtgever te raadplegen via de portal van Max Delivery waar deze Overeenkomst voorzien van een timestamp kan worden gedownload. Artikel 4 Vergoedingen en overige kosten

  1. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het aanbod (offerte) geldende prijzen. Indien tussen het moment van het aanbod en het moment van de uitvoering van de Overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan tarieven, lonen, kosten van sociale maatregelen en/of wetten, vracht- en koersnoteringen etc.) een verhoging ondergaan, is Max Delivery gerechtigd deze verhoging aan Opdrachtgever in rekening te brengen. De Max Delivery dient de wijzigingen te kunnen aantonen.
  2. Indien door de Max Delivery all-in tarieven of forfaitaire (gefixeerde) tarieven worden berekend, moeten in deze tarieven worden beschouwd te zijn begrepen alle kosten die in het algemeen bij normale afwikkeling van de opdracht voor rekening van de Max Delivery komen.
  3. Tenzij het tegendeel is bedongen, zijn in all-in tarieven en in forfaitaire (gefixeerde) tarieven in ieder geval niet begrepen: rechten, belastingen en heffingen, consulaten- en legalisatiekosten, kosten voor het opmaken van bankgaranties en verzekeringspremies.
  4. In geval van omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de Overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de Max Delivery niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van de uitvoering van de Diensten aanzienlijk verhogen, heeft de Max Delivery aanspraak op bijbetaling. Waar mogelijk pleegt de Max Delivery voorafgaand overleg met de Opdrachtgever. Alsdan zal de bijbetaling bestaan uit de extra kosten die de Max Delivery heeft moeten maken teneinde de prestatie te verrichten vermeerderd met een extra naar billijkheid vast te stellen vergoeding voor de door de Max Delivery te verrichten prestaties.
  5. Buitengewone onkosten en hogere arbeidslonen, die ontstaan wanneer Derden krachtens enige bepaling in de desbetreffende overeenkomsten tussen Max Delivery en Derden gedurende de avond, de nacht, op zaterdagen of op zon- of feestdagen in het land waar de Dienst wordt verricht, tot laden of lossen overgaan, zijn niet in de overeengekomen prijzen begrepen, tenzij zulks afzonderlijk is bedongen. Zulke kosten moeten dientengevolge door de Opdrachtgever aan de Max Delivery worden vergoed.
  6. Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Max Delivery, komen bij onvoldoende laad- en /of lostijd alle daaruit voortvloeiende kosten, zoals overliggelden, wachtkosten enz. voor rekening van de Opdrachtgever, ook dan wanneer de Max Delivery het cognossement en/of de charterpartij, waaruit de extra kosten voortvloeien, zonder protest heeft aangenomen. De Max Delivery dient zich in te spannen om de kosten te voorkomen. Artikel 5 Informatieplicht(en) van de Opdrachtgever tegenover Max Delivery

De Opdrachtgever zal Max Delivery alle relevante en nauwkeurige gegevens verstrekken die Max Delivery nodig kan hebben om de Diensten te leveren, met inbegrip van maar niet beperkt tot een nauwkeurige beschrijving van de aard en de hoeveelheid van de Goederen, de relevante verwachtingen en voorraad profielen, en informatie over specifieke formaliteiten en/of vergunningen met betrekking tot de voor deze Goederen verstrekte Diensten.
De Opdrachtgever zal Max Delivery alle informatie verstrekken over specifieke opslag- of behandelingsvoorwaarden die voor de Goederen vereist zijn. Max Delivery zal in geen geval aansprakelijk zijn voor schade en/of verlies als gevolg van een gebrek aan informatie of van verkeerde en/of onvolledige informatie.
Artikel 6 Dienstverlening De dienstverlening die Max Delivery via de portal van Max Delivery en onder deze Overeenkomst uitvoert betreft de bezorging van Zendingen voor Opdrachtgever aan Geadresseerde en daaraan gelieerde diensten. Het staat Max Delivery vrij de door haar aangeboden dienstverlening via Max Delivery gedurende de looptijd van deze Overeenkomst eenzijdig te wijzigen. Opdrachtgever heeft geen recht op het geven van instructies aan Max Delivery ten aanzien van de wijze waarop de dienstverlening door Max Delivery zal worden uitgevoerd, anders dan dat Opdrachtgever kan aangeven via de portal van Max Delivery welke dienstverlening zij van Max Delivery wenst. Max Delivery zal zich inspannen om de door Opdrachtgever verzochte dienstverlening naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Er is in geen geval sprake van een resultaatsverplichting van Max Delivery. Dit geldt in het bijzonder voor aflevertijden en bezorgdagen. Max Delivery zal zich inspannen om Zendingen die voor de Cut-off tijd zijn aangemeld en door Max Delivery op een Drop-off / Pick-up point zijn ontvangen uiterlijk de volgende Werkdag ter bezorging aan de Geadresseerde aan te bieden, maar ook hiervoor geldt geen resultaatsverplichting. Bezorgingstermijn betreffen geen fatale termijnen. Max Delivery verzorgt geen gekoeld transport of vervoer van goederen dat onder speciale klimaatcondities moet worden uitgevoerd om waardevermindering van de inhoud van de Zending te voorkomen. Indien Opdrachtgever desalniettemin dergelijke goederen voor transport aan Max Delivery overdraagt komt het risico op waardevermindering van de inhoud van de Zending en alle daaruit voortvloeiende schade (tevens gevolgschade, indirecte schade en vertragingsschade) voor rekening van Opdrachtgever. Artikel 7 Procedure Zendingen kunnen via de website worden aangemeld na inloggen door de Opdrachtgever op de portal van Max Delivery. Via het “MaxDashboard” dient Opdrachtgever aan te geven op welke wijze de dienstverlening door Max Delivery dient te worden uitgevoerd door een keuze te maken in de portal ter beschikking staande opties. Bij Nationale Zendingen wordt de volgende procedure gevolgd: Opdrachtgever doet een vooraanmelding van de Zending via het dashboard van Max Delivery; Bij aanmelding van de Zending dient Opdrachtgever de waarde, inhoud en het gewicht van de Zending aan te geven, en bij welk Drop-off / Pick-up Point de Zending wordt aangeboden; Opdrachtgever geeft de Zending voorzien van het door Max Delivery na aanmelding ter beschikking gestelde label af bij het Drop-off / Pick-up Point zoals door Opdrachtgever bij vooraanmelding van de Zending via het dashboard gekozen; Bij afgifte wordt de Zending bij het Drop-off / Pick-up Point gescand. De actuele status van de Zending wordt aangepast naar: “Package recieved”; De zending wordt door de chauffeur van Max Delivery in ontvangst genomen en zorgvuldig geladen. De actuele status van de Zending wordt aangepast naar: “Loaded”; De Zending vertrekt met de chauffeur van Max Delivery. De actuele status van de Zending wordt aangepast naar: “On its way”; De Zending wordt ter bezorging bij de Geadresseerde aangeboden. De actuele status van de Zending wordt aangepast naar: In geval van succesvolle aflevering: “Delivered”; In geval van succesvolle de aflevering bij de buren van Geadresseerde: “Delivered at neighbours”; In geval dat zowel Geadresseerde als buren niet aanwezig zijn om de Zending in ontvangst te nemen: “Not home, neighbours not home”; In geval de Geadresseerde niet aanwezig is en de buren weigeren om de Zending aan te nemen: “Not home, neighbours refused”; In geval een bedrijfsadres als bezorgadres is opgegeven en niemand aanwezig is: “Company Closed”. In geval een leeftijdscontrole wordt uitgevoerd en de Ontvanger niet minimaal de opgegeven leeftijd heeft bereikt: “Recipient too young”. In geval de Zending niet kan worden bezorgd wegens een foutief adres: “Wrong address”. In geval de Zending niet kan worden bezorgd om andere redenen dan genoemd in de overige statussen: “Not delivered”. In geval de Zending door tijdnood niet ter bezorging op de geplande dag kan worden aangeboden: “Time shortage”. In geval de Zending niet de geplande dag ter bezorging kan worden meegenomen wegens een sorteerfout: “Sorting mistake”. In geval de Zending (al dan niet tijdelijk) vermist is geraakt: “Lost”. De bovenstaande statussen zoals genoemd onder h. worden per bezorgpoging van een Nationale Zending weergegeven via het dashboard van Max Delivery en deze informatie is voor Opdrachtgever dus inzichtelijk. Max Delivery spant zich in om in ieder geval de statussen “Data received”, “On its way!” en “Delivered” met betrekking tot de Nationale Zending met de Geadresseerde te delen indien Opdrachtgever een e-mailadres van de Geadresseerde aan Max Delivery ter beschikking heeft gesteld.

Zendingen: i. dienen in een doos op zorgvuldige en afdoende wijze door Opdrachtgever tegen beschadiging te worden verpakt. Indien de inhoud van de Zending breekbaar of fragiel is dient dit duidelijk op de bovenzijde van de Zending te worden vermeld. Een Zending dient als één geheel te worden verpakt; ii. dienen duidelijk te zijn voorzien van het door Max Delivery aan Opdrachtgever na vooraanmelding ter beschikking gestelde label. Het label kan na aanmelding van de Zending gedurende twee dagen worden gedownload en geldt daarna als vervallen (het genereren van dit label zonder gebruik zal gefactureerd worden aan een servicekost van 5% van het totale factuurbedrag van de Zending). De afmetingen van het label dienen minimaal 100x152 mm te zijn. Het label moet recht en glad zonder insteekhoes op de Zending worden geplakt; iii. mogen maximaal 20 kg wegen. Indien een Zending meer weegt dan 20 kg kan Max Delivery ter eigen vrije keuze de Zending toch accepteren. Indien Max Delivery de Zending ondanks het feit dat deze te zwaar is accepteert, wordt door Max Delivery aan Opdrachtgever door middel van een factuur een extra toeslag in rekening gebracht van € 65,- per Zending exclusief BTW (ongeacht of de Zending succesvol wordt afgeleverd); iv. mogen een maximale gordelomvang van 260 cm hebben, waarbij de maximale gordelomvang wordt berekend door eenmaal de lengte + tweemaal de breedte + tweemaal de hoogte van de Zending. De lengte van de Zending mag maximaal 180 cm bedragen. v. mogen bederfelijke waar/versproducten bevatten indien is aangegeven dat het een Verszending betreft en de inhoud minimaal een week na terbeschikkingstelling aan Max Delivery houdbaar is, met dien verstande dat Zendingen door Max Delivery niet worden gekoeld en Max Delivery niet instaat voor de houdbaarheid van de inhoud van de Verszending. vi. mogen geen levende wezens, lekkende goederen, goederen die kunnen exploderen, brandbare (vloei)stoffen, samengeperste gassen, gassen die in aanraking met water brandbaar worden of zure of bijtende stoffen bevatten. vii. mogen geen Gevaarlijke stoffen of Verboden goederen bevatten. viii.indien een Zending in strijd met dit Artikel toch Gevaarlijke stoffen en/of Verboden Goederen bevat, heeft Max Delivery het recht de Zending op door Max Delivery te bepalen wijze te vernietigen en de volledige kosten ter zake op de Opdrachtgever te verhalen. Opdrachtgever vrijwaart Max Delivery voor alle vorderingen van derden die verband houden met het feit dat de Zending Gevaarlijke stoffen en/of Verboden goederen bevat en Opdrachtgever zal Max Delivery volledig schadeloos stellen (inclusief daadwerkelijk gemaakte juridische kosten) voor alle schade die Max Delivery lijdt als gevolg van het feit dat de Zending Gevaarlijke Stoffen en/of Verboden goederen bevat. Indien een Zending niet voldoet aan de voorwaarden zoals vermeld in dit Artikel en/of zoals vermeld in het dashboard van Max Delivery op het moment van aanmelding van de Zending, heeft Max Delivery het recht om de Zending voor of na afgifte op de betreffende Drop-off / Pick-up locatie te weigeren en te retourneren aan Opdrachtgever mits plicht van Opdrachtgever tot het vergoeden van de servicekost voor het genereren van het label aan Max Delivery (5% totale factuurbedrag Zending). Tevens is Max Delivery niet aansprakelijk voor tekortkomingen in haar dienstverlening die het gevolg zijn van het feit dat de Zending niet aan de voorwaarden voldoet. De vergoeding die Opdrachtgever aan Max Delivery is verschuldigd voor de door Max Delivery geleverde of te leveren diensten, alsmede al hetgeen ter zake extra door Opdrachtgever aan Max Delivery is verschuldigd om welke reden dan ook blijft ook verschuldigd indien de Zending niet, slechts ten dele of beschadigd is afgeleverd indien en voor zover dit niet het gevolg is van het handelen van de Max Delivery. Zendingen dienen door Opdrachtgever binnen 2 Werkdagen na aanmelding van de Zending aan Max Delivery ter beschikking te worden gesteld door afgifte op een door Opdrachtgever bij aanmelding van de Zending geselecteerd Drop-off / Pick-up point. Een overzicht van de actuele Drop-off / Pick-up points is te vinden via “My Max Dashboard” van Max Delivery. De openingstijden van Droff-off points zijn te vinden via www.MaxDelivery.eu . Locaties van Drop-off / Pick-up points, openingstijden en Cut-off tijden kunnen te allen tijde door Max Delivery worden gewijzigd en dienen door Opdrachtgever bij aanmelding van de Zending via het dashboard te worden gecontroleerd. Bezorgtijden/dagen met betrekking tot het bezorgen van een Zending door Max Delivery bij Geadresseerde zijn indicatief en betreffen geen fatale termijnen. Zendingen worden standaard bij de buren van de Geadresseerde aangeboden indien op het afleveradres niemand aanwezig is. Indien een Zending niet bij de buren mag worden bezorgd kan dit door Opdrachtgever bij de vooraanmelding via het dashboard van MaxDelivery worden aangegeven. Indien een Zending niet bij de buren mag worden afgeleverd zal hier een meerkost voor aangerekend worden voor de bezorging van de Zending. Aflevering van een zending bij de buren van de Geadresseerde geldt als een bezorging aan de Geadresseerde. De GPS stamp op de locatie van de Ontvanger levert dwingend bewijs op van aflevering aan de Geadresseerde. Max Delivery is niet aansprakelijk voor vermissing van een Zending nadat deze bij de Ontvanger is bezorgd. Verszendingen zullen tweemaal ter bezorging aan de Geadresseerde worden aangeboden. Andere Zendingen worden driemaal ter bezorging aan de Geadresseerde aangeboden. Max Delivery is te allen tijde niet aansprakelijk voor waardevermindering of andere schade in geval van Verszendingen, ook niet in geval van vertraging in de bezorging. Indien een Zending wordt afgeleverd registreert het IT-systeem van Max Delivery een GPS Stamp van de stoplocatie van het voertuig op het afleveradres. De GPS Stamp geldt tussen Partijen als dwingend bewijs voor de locatie van aflevering, met dien verstande dat de Zending wordt geacht bij de voordeur in ontvangst te zijn genomen en bij een Brievenbuspakket in de brievenbus te zijn bezorgd. In geval van aflevering van een Zending, niet zijnde Brievenbuspakket, wordt aan de Ontvanger van de Zending verzocht om een handtekening voor ontvangst van de Zending. Max Delivery controleert niet of de handtekening afkomstig is van de Geadresseerde en of de Ontvanger bevoegd is de Zending in ontvangst te nemen. Indien sprake is van beperkingen in contact als gevolg van overheidsmaatregelen zal geen handtekening voor ontvangst worden gevraagd. Ongeacht of Max Delivery beschikt over de handtekening voor ontvangst geldt tussen Partijen dat de GPS Stamp dwingend bewijs oplevert van aflevering van de Zending. Indien de Zending na het maximaal aantal bezorgpogingen conform dit Artikel niet bij de Geadresseerde kan worden bezorgd zal Max Delivery de Zending binnen vijf Werkdagen na de laatste bezorgpoging retourneren naar het door de Opdrachtgever gebruikte Drop-off / Pick-up point. Opdrachtgever dient de Zending binnen vijf Werkdagen op te halen op het Drop-off / Pick-up point. Indien Opdrachtgever binnen voornoemde termijn de Zending niet heeft opgehaald heeft Max Delivery het recht de Zending ter vrije keuze te vernietigen of gedurende een extra periode van 6 maanden op te slaan en daarna te vernietigen. De kosten van opslag en/of vernietiging zullen separaat per factuur aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Wanneer aflevering van de Zending evenmin bij de buren mogelijk blijkt te zijn, wordt door Max Delivery een schriftelijke mededeling digitaal aan de Geadresseerde toegezonden, waarop is aangegeven binnen welke termijn de Zending opnieuw aan de Geadresseerde wordt aangeboden. Zendingen kunnen op verzoek van Opdrachtgever onder het beding van een leeftijdscontrole aan de deur worden aangeboden. Indien bij een Zending een leeftijdscontrole is aangevraagd, zal hiervoor een meerkost in rekening gebracht worden. Bij een leeftijdscontrole wordt enkel de leeftijd van de Ontvanger gecontroleerd. Indien geen leeftijdscontrole is aangevraagd zal deze niet worden uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever om een leeftijdscontrole aan te vragen indien dit wettelijk is verplicht. Opdrachtgever vrijwaart Max Delivery voor alle vorderingen die hieruit eventueel voortvloeien. Zendingen worden ter bezorging aangeboden op Werkdagen. Door het verstrekken van toegang tot het dashboard van Max Delivery en het daarin vermelden van de actuele statussen wordt Max Delivery geacht volledig te hebben voldaan aan de informatieverplichting en de verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording. Opdrachtgever dient deze gegevens zelf op tijd te raadplegen en te bewaren voor raadpleging op andere wijze dan via het dashboard. Max Delivery is niet gehouden achteraf nogmaals of op andere wijze rekening en verantwoording af te leggen. Artikel 8 Aansprakelijkheid en schade De Ontvanger van de Zending dient de Zending en de daarin verpakte goederen direct bij aflevering door Max Delivery te controleren op schade en compleetheid. Indien de Ontvanger van de Zending geen schriftelijk voorbehoud maakt bij de chauffeur bij het in ontvangst nemen van de Zending onder vermelding van de aard van de klacht, wordt de Zending door Max Delivery geacht in dezelfde staat te zijn afgeleverd als dat Max Delivery deze heeft ontvangen. Indien schade aan de Zending niet uiterlijk waarneembaar is wordt de termijn zoals genoemd in het vorige lid van dit Artikel verlengd tot zeven dagen na aflevering van de Zending, ongeacht of de Zending de Geadresseerde direct heeft bereikt. De Geadresseerde dient een schriftelijk voorbehoud te maken van de niet uiterlijke waarneembare gebreken door het sturen van een e-mail. Schade aan door Max Delivery geleverde Zendingen dient op straffe van verval van elke vordering tot vergoeding van schade ter zake binnen veertien dagen na aflevering van de Zending door Opdrachtgever schriftelijk aan Max Delivery te worden gemeld vergezeld van: afstand- en detailfoto’s van de Zending, afstand- en detailfoto’s van de inhoud van de Zending, afstand- en detailfoto’s van de beschadiging, opgave van de aard van de beschadiging, de verkoopwaarde van het beschadigde goed door middel van het overleggen van de verkoopfactuur aan de Geadresseerde, de inkoopfactuur van het beschadigde goed en het gewicht van de Zending (die nooit meer dan 20 kg kan bedragen). Vermissing van aan Max Delivery overhandigde Zendingen die door Geadresseerde niet of slechts ten dele zijn ontvangen dient op straffe van verval van elke vordering tot vergoeding van schade ter zake door Opdrachtgever binnen veertien dagen na de laatste geplande afleverdatum schriftelijk aan Max Delivery te worden gemeld door het sturen van een e-mail vergezeld van de verkoopfactuur aan de Geadresseerde, de inkoopfactuur van het beschadigde goed en opgave van het gewicht van de Zending (die nooit meer dan 20 kg kan bedragen). Andere vorderingen van Opdrachtgever tot vergoeding van schade dienen op straffe van verval binnen drie maanden na het schadeveroorzakende feit schriftelijk aan Max Delivery te worden gemeld onder opgave van: een omschrijving van het schadeveroorzakende feit, de aard van de vordering en de (begrote) hoogte van de schade. De schriftelijke meldingen zoals bedoeld in dit Artikel kunnen enkel worden gedaan door het sturen van een e-mail naar info@maxdelivery.eu. De administratie van Max Delivery is bepalend voor de aanvang van de termijnen zoals genoemd in dit Artikel. Max Delivery is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van Brievenbuspakketten indien Max Delivery beschikt over een GPS stamp waaruit blijkt dat het Brievenbuspakket door Max Delivery op de juiste locatie is afgeleverd. Max Delivery is niet aansprakelijk voor vermissing van Zendingen indien Max Delivery beschikt over een GPS Stamp waaruit blijkt dat de Zending op de juiste locatie door Max Delivery is afgeleverd. Een vordering tot vergoeding van schade in verband met vermissing van een Zending komt pas voor vergoeding in aanmerking indien de Zending de Geadresseerde na ommekomst van twee maanden na de laatste door Max Delivery geplande afleverdatum niet heeft bereikt en niet bekend is waar de Zending zich bevindt. Max Delivery is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, gederfde winst, immateriële schade, schade als gevolg van bedrijfsstilstand en vertragingsschade (onder meer doch niet uitsluitend als gevolg van vertraagde aflevering). Max Delivery is niet aansprakelijk voor Verszendingen. In geval van vermissing of beschadiging van Zendingen als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Max Delivery, zal Max Delivery (met inachtneming van alle beperkingen zoals opgenomen in deze Overeenkomst) aan Opdrachtgever de schade vergoeden, berekend conform een maximumbedrag; hetgeen betekent dat een bedrag van maximaal € 3,40 per kilogram van de Zending wordt vergoed. Gezien het feit dat conform deze Overeenkomst het gewicht van een Brievenbuspakket maximaal 2 kg mag bedragen en het gewicht van een Zending (niet zijnde Brievenbuspakket) maximaal 20 kg, geldt indien het gewicht van de Zending niet kan worden vastgesteld als maximum te vergoeden bedrag voor een Brievenbuspakket € 6,80,- en voor een Zending (niet zijnde Brievenbuspakket) € 68,-. Het bedrag van € 3,40 betreft het maximaal per kilo te vergoeden bedrag. Indien de daadwerkelijke waardevermindering van de zaak lager ligt wordt de lagere waarde vergoed, waarbij wordt uitgegaan van het aan de Geadresseerde gefactureerde bedrag van de vermiste of beschadigde zaak. De aansprakelijkheid van Max Delivery tot vergoeding van schade is in alle andere gevallen, niet zijnde schade voortvloeiende uit vermissing of beschadiging van Zendingen, beperkt tot het bedrag dat onder de aansprakelijkheidsverzekering van Max Delivery voor het schadeveroorzakend handelen wordt uitgekeerd of, in het geval de verzekering van Max Delivery geen dekking biedt, tot een bedrag van € [10.000,- per gebeurtenis waarbij meerdere opvolgende gebeurtenissen die terug zijn te voeren op hetzelfde schadeveroorzakend handelen als één gebeurtenis gelden. Max Delivery biedt aan Opdrachtgever geen aanvullende verzekering of hogere vergoeding voor schade dan € 3,40 per kilogram van de Zending. Indien Opdrachtgever een hogere vergoeding wenst, dient zij hiertoe zelf extern een verzekering af te sluiten. Max Delivery aanvaardt geen hogere aansprakelijkheid per vrachtbrief. Max Delivery is niet aansprakelijk indien sprake is van overmacht. Indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Max Delivery geldt geen enkele aansprakelijkheidsbeperking. Iedere vordering tot vergoeding van schade van Opdrachtgever op Max Delivery uit hoofde van dit Artikel vervalt indien Opdrachtgever binnen zes maanden na de eerste gebeurtenis van het schadeveroorzakend handelen geen vordering in rechte jegens Max Delivery heeft ingesteld (processuele vervaltermijn). Opdrachtgever vrijwaart Max Delivery voor alle vorderingen van derden die voortvloeien uit en/of zijn gegrond op de door Max Delivery voor Opdrachtgever onder deze Overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden en zal alle schade (inclusief alle daadwerkelijk door Max Delivery gemaakte juridische kosten) die Max Delivery als gevolg van deze vorderingen van derden lijdt aan Max Delivery vergoeden. Indien hulppersonen van Max Delivery worden aangesproken voor vorderingen ter zake het vervoer van Zendingen, komt aan deze personen een beroep toe op iedere beperking en/of ontheffing van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van deze Overeenkomst of van enige andere wettelijke bepaling Max Delivery een beroep kan doen. Artikel 9 Overmacht Onder overmacht aan de zijde van Max Delivery dient in het kader van deze Overeenkomst onder meer doch niet uitsluitend te worden verstaan tekortkomingen die het gevolg zijn van: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Max Delivery en/of door Max Delivery ingeschakelde hulppersonen, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valuta verhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, hack, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen, weersomstandigheden (in ieder geval indien het KNMI code oranje of rood heeft afgekondigd), wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen en pandemie. Indien de overmachtsituatie intreedt als de Overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet Opdrachtgever in ieder geval haar verplichtingen jegens Max Delivery tot aan dat moment nakomen. Artikel 10 Overdracht rechten en plichten Max Delivery is gerechtigd om de voor haar uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen over te dragen aan derden. Opdrachtgever zal hier voor zover noodzakelijk haar medewerking aan verlenen. Artikel 11 Geheimhouding Opdrachtgever zal volstrekte geheimhouding betrachten ten aanzien van de inhoud van deze Overeenkomst, alsmede ten aanzien van de inhoud van aanverwante berichten, offertes en aanbiedingen en zal deze niet aan derden bekend maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Max Delivery. Artikel 12 Afstand rechten Opdrachtgever doet afstand van het recht om een beroep te doen op de artikelen. Opdrachtgever doet afstand van het recht om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te (doen) ontbinden, wijzigen, opzeggen of vernietigen op welke grond dan ook; dit laatste voor zover rechtens mogelijk. Aan Opdrachtgever komt derhalve geen enkel beroep op ontbinding, vernietiging, opzegging of wijziging van deze Overeenkomst toe. Opdrachtgever doet afstand van het recht op opschorting en verrekening. Aan Opdrachtgever komt derhalve geen enkel beroep op verrekening of opschorting toe. Artikel 13 Ongeldige bepalingen Indien enige bepaling uit deze Overeenkomst geheel of deels nietig of om andere reden niet rechtsgeldig zal blijken te zijn, tast zulks de rechtsgeldigheid van het restant van de bepaling en deze Overeenkomst op geen enkele wijze aan, met dien verstande dat de ongeldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk hetgeen met de oorspronkelijke bepaling werd beoogd, zal benaderen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te dragen aan derden of op andere wijze aan derden beschikbaar te stellen. Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Antwerpen. Op deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen is voor zover mogelijk uitsluitend Belgisch recht van toepassing.